Δεοντολογία της Έρευνας

Κατά την διάρκεια της εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας οι Μεταπτυχιακοί Φοιτητές και οι διδάσκοντες – επιβλέποντες οφείλουν να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Κώδικα Δεοντολογίας και Καλής Πρακτικής του ΕΚΠΑ που είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ

https://www.uoa.gr/anakoinoseis_kai_ekdiloseis/proboli_anakoinosis/kodikas_deontologias_kai_kalis_praktikis_ekpa/