Πρόγραμμα μαθημάτων

Α΄ Εξάμηνο Ώρες διδ./εξάμηνο ECTS
Στοιχεία Ανατομίας, Ιστολογίας και Γενετικής 14 3
Φυσιολογία, Βιοχημεία και Φαρμακολογία του Πόνου 14 3
Επιδημιολογία και Στατιστικά Δεδομένα του Πόνου 10 2
Ψυχολογία του Πόνου 11 2
Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας στον Πόνο 9 2
Εκτίμηση, Αξιολόγηση και Διάγνωση του Πόνου 10 2
Μεθοδολογία Έρευνας στον Πόνο 8 2
Οργάνωση, Αντικείμενο και Λειτουργία Κέντρων Αντιμετώπισης Πόνου 12 2
Ειδικά Κλινικά Θέματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV 40 5
Η Αντιμετώπιση του Πόνου στα Πλαίσια της Υποστηρικτικής Φροντίδας Ασθενούς Τελικού Σταδίου 12 3
Άσκηση σε Ιατρείο Πόνου και Ιατρείο Κεφαλαλγίας 16 4
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΞΑΜΗΝΟ 156 30
Β΄ Εξάμηνο     Ώρες διδ./εξάμηνο ECTS
Ψυχολογική και Ψυχιατρική Υποστήριξη στον Πόνο 18 3
Φαρμακευτική Αντιμετώπιση του Πόνου και Ανεπιθύμητες Ενέργειες και Αλληλεπιδράσεις Φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στην Αντιμετώπιση του Πόνου 18 3
Παρεμβατική Αντιμετώπιση του Πόνου 18 3
Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης του Πόνου Ι 9 2
Εναλλακτικές Μέθοδοι Αντιμετώπισης του Πόνου ΙΙ 9 2
Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση, Φυσικοθεραπεία και Εργασιακή Αποκατάσταση 18 3
Νοσηλευτική Αλγολογία 12 3
Ειδικά Κλινικά Θέματα V, VI 18 4
Η Αντιμετώπιση του Πόνου σε Ασθενείς με Ιδιαίτερες Ανάγκες 18 3
Xρόνιος Πόνος και Συμπληρώματα Διατροφής 12 2
Άσκηση σε Ιατρείο Πόνου 8 2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΞΑΜΗΝΟ 158 30
Γ΄ Εξάμηνο Ώρες διδ./εξάμηνο ECTS
 

 

Κλινική Άσκηση, Εκμάθηση Παρεμβατικών Τεχνικών-Παρουσίαση κλινικών περιστατικών, συζήτηση

20 ημερήσιες παρουσίες σε επιλεγμένα Ιατρεία Πόνου  (8 ώρες χ 20 παρουσίες) 30
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ/ΕΞΑΜΗΝΟ 160 30
Δ΄ Εξάμηνο
Εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας 30
     
Σύνολο Πιστωτικών Μονάδων   200