Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018 – 2020

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2018 – 2020

«ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Η ιατρική σχολή του πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο λειτουργίας από το ακαδημαϊκό έτος 2016 – 2017 του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) στο γνωστικό αντικείμενο  Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές με την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ τεύχος Β 3472/21-8-2018), προσκαλεί όλους τους ενδιαφερομένους σε υποβολή υποψηφιοτήτων για την εισαγωγή / φοίτηση στο νέο κύκλο σπουδών 2018 – 2020.
Η Διευθύντρια ΜΠΣ
Κασσιανή Θεοδωράκη
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας ΕΚΠΑ

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ».

Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4485/17 σε  συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4009/11 και την απόφαση επανίδρυσης (ΦΕΚ Τεύχος Β΄ 3472/21-8-2018)

I.ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών(-τριών) Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής των ΤΕΙ της ημεδαπής  καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής (ν.3685/2008), σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου 12γ του Ν. 2916/01 (ΦΕΚ114Α’), των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και άλλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ και ΤΕΙ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του Διευθυντή Σπουδών και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης.

II.ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι σαράντα(40),ανάλογα με τις επιδόσεις των υποψηφίων. Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

III.ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ- ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών  Σπουδών στην Αλγολογία:Αντιμετώπιση Πόνου,Διάγνωση και Θεραπεία-Φαρμακευτικές –Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές» (MSc in Algology: Pain Management, Diagnosis and Treatment, Pharmacological, Interventional and Other Techniques) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Η παρακολούθηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ, συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάθε φοιτητή / τρια για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4000 €). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάθεσης). Οι εγγεγραμμένοι στο Π.Μ.Σ. απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα, νομοθεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Οι ενδιαφερόμενοι  για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επισκέπτονται τους ιστοχώρους του  ΠΜΣ: www.algolessons.gr  και www.grammateia.med.uoa.gr  www.grpalliative.gr)

IV.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του Κανονισμού του ΠΜΣ. Για την εισαγωγή στο ΠΜΣ θα συνεκτιμηθούν ο βαθμός του πτυχίου,  η επίδοση κατά τη συνέντευξη, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα , η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών, το σχετικό βιογραφικό σημείωμα, συναφείς γνώσεις καθώς και η συνολική προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται στην αξιολόγηση η προφορική συνέντευξη, ο βαθμός πτυχίου και η γνώση της αγγλικής.

 

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

 

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα  (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

V.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι , καλούνται να υποβάλλουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά  στη Γραμματεία της  Α Αναισθησιολογικής Κλινικής, Κέντρο Πόνου και  Παρηγορικής Αγωγής ΑΡΕΤΑΙΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ :

  • Έντυπη αίτηση που βρίσκεται σε ιστοχώρους του ΠΜΣ (grammateia.med.uoa.gr, http://www.algolessons.gr)
  • Φωτοαντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις οι οποίες θα συνοδεύονται από βεβαίωση περάτωσης σπουδών που εκδίδονται  από το Τμήμα ή την Σχολή προέλευσης του υποψηφίου με την υποχρέωση να καταθέσει το αντίγραφο πτυχίου μετά την ορκωμοσία.
  • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού.
  • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών νομίμως επικυρωμένο,
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,
  • Δύο Συστατικές επιστολές
  • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών
  • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας η φωτοτυπία διαβατηρίου
  • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.
  1. VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Ο φάκελος με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατατίθεται στη Γραμματεία της  Α Αναισθησιολογικής  Κλινικής  του ΕΚΠΑ, Αρεταιείο Νοσοκομείο, Βασιλίσσης Σοφίας 76, ΤΚ 115 28, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 9:00 π.μ έως και τις 16:00  (υπ όψη Αναπληρώτριας  Καθηγήτριας κ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗ  ΚΑΣΣΙΑΝΗΣ)

τηλ. επικοινωνίας: 2107286323 ή 6974634162 και email: anestklin@aretaieio.uoa.gr ή ktheodoraki@hotmail.com). Μπορείτε να καταθέσετε τον φάκελο με τα δικαιολογητικά αυτοπροσώπως ή μέσω εκπροσώπου (με εξουσιοδότηση) ή να τον αποστείλετε με υπηρεσία ταχυμεταφοράς- courier (τα έξοδα βαραίνουν τον αποστολέα).

 

Η κατάθεση των αιτήσεων θα γίνεται από  5 Οκτωβρίου 2018 έως και 15 Νοεμβρίου 2018. 

VI.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν για τον τόπο και την ώρα διεξαγωγής της συνέντευξης από τη Γραμματεία της Α Αναισθησιολογικής Κλινικής ΕΚΠΑ. Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν εντός του μηνός Νοεμβρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται καθημερινά από 9:00 π.μ. έως 16:00 μ.μ. στο 210 7286323 ή 6974634162 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύθυνση anestklin@aretaieio.uoa.gr ή ktheodoraki@hotmail.com.

Αθήνα   1/10/2018

 

 

 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΠΜΣ

Κ.Θεοδωράκη

 

Αναπληρώτρια  Καθηγήτρια  Αναισθησιολογίας   ΕΚΠΑ