Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2022 – 2023

«ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

«ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ»

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) το οποίο οδηγεί στην Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «ΑΛΓΟΛΟΓΙΑ: ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ. ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ, ΠΑΡΕΜΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ».

Τη διοίκηση του ΠΜΣ ασκεί η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, δηλαδή το Φεβρουάριο του 2023 και περιλαμβάνει τέσσερα διδακτικά εξάμηνα για την ολοκλήρωση του ΠΜΣ. Ειδικότερα, στα τρία πρώτα εξάμηνα περιλαμβάνονται θεωρητικά και εργαστηριακά μαδήματα και το τέταρτο εξάμηνο αφιερώνεται στην εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Α) Σκοπός του ΠΜΣ «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, Διάγνωση και Θεραπεία, Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές» είναι η παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης σε επαγγελματίες Υγείας για προαγωγή της γνώσης και προώθηση της έρευνας στον ευαίσθητο τομέα της αντιμετώπισης του πόνου στην Ελλάδα, καθώς και για την παροχή των κατάλληλων εφοδίων στους νέους επιστήμονες προς δραστηριοποίηση στα πλαίσια εφαρμογών και δράσεων που ορίζονται από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας (WHO), την Διεδνή Εταιρεία για την μελέτη του Πόνου (ΙΑ5Ρ), την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Εδνικών Εταιρειών Πόνου (EFIC), το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Πόνου (WIP) και άλλους επιστημονικούς φορείς.
Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι να καλύψει το χάσμα που υφίσταται στο χώρο της υγείας στην Ελλάδα σχετικά με τον ταχέως εξελισσόμενο και διεθνώς αναγνωρισμένο κλάδο της ιατρικής επιστήμης που ασχολείται με την εξειδικευμένη προσέγγιση και αντιμετώπιση του οξέος και χρόνιου πόνου και τη δημιουργία επιστημόνων με τις απαιτούμενες δεξιότητες για επιτυχή σταδιοδρομία στον ιδιωτικό, δημόσιο και ακαδημαϊκό τομέα
Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα μπορούν:

 • να προσεγγίζουν επιστημονικά και ολιστικά τον πάσχοντα από πόνο (οξύ ή χρόνιο, καρκινικό και μη καρκινικό) και να προσφέρουν ουσιαστική αρωγή στην ανακούφιση του και την αντιμετώπιση των συνοδών συμπτωμάτων
 • να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες και ειδική γνώση και γνώμη σε δέματα που αφορούν την αντιμετώπιση ασθενών με πόνο,
 • να συμμετέχουν σε ομάδες κατ’ οίκον νοσηλείας
 • να συμμετέχουν σε επιτροπές αξιολόγησης του επιπέδου και της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στα πλαίσια ομάδων-δομών ανακούφισης πόνου
 • να απασχολούνται σε δομές που ασχολούνται με την ανεύρεση τρόπων βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών κατά την αντιμετώπιση του Πόνου, σε επίπεδο επιστημονικό, οικονομικό και διαπροσωπικό, στοχεύοντας στην βελτίωση του λόγου κόστους – αποτελεσματικότητας και της ικανοποίησης του ασθενούς και του συγγενικού του περιβάλλοντος
 • να συμμετέχουν ενεργά στην έρευνα για την αντιμετώπιση του πόνου στελεχώνοντας ερευνητικά κέντρα και εργαστήρια
 • να διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, συνεχίζοντας την ενασχόληση τους με τον συγκεκριμένο, ή με συναφή, κλάδο της επιστήμης, εξυπηρετώντας ταυτόχρονα τις μελλοντικές επαγγελματικές ή ακαδημαϊκές επιδιώξεις τους και την ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε αυτό τον αναπτυσσόμενο κλάδο της ιατρικής επιστήμης
 • να λειτουργούν ως διαμεσολαβητές κατά το διάλογο πολιτείας – κλινικών ιατρών για ρυθμιστικά δέματα που αφορούν την αντιμετώπιση του Πόνου
 • να προάγουν την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό, μέσω της ενασχόλησης τους με έναν κλάδο της επιστήμης η πρόοδος του οποίου αποτελεί δείκτη του πολιτισμού μίας χώρας.

Β) Μεταπτυχιακοί Τίτλοι
Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) στην «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του Πόνου Διάγνωση και Θεραπεία Φαρμακευτικές, Παρεμβατικές και Άλλες Τεχνικές» μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών.

Ο τίτλος απονέμεται από την Ιατρική Σχολή του εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ι. ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ

Για την απόκτηση ΔΜΣ γίνονται δεκτοί, κατόπιν επιλογής, απόφοιτοι των τμημάτων Ιατρικής, Νοσηλευτικής, Οδοντιατρικής, Φαρμακευτικής, Ψυχολογίας, Βιολογίας. Επίσης γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, Εργοθεραπείας, Μαιευτικής, Επισκεπτών(-τριών) Υγείας, Δημόσιας Υγείας και Νοσηλευτικής της ημεδαπής καθώς και απόφοιτοι αντίστοιχων Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής, των οποίων το δίπλωμα ή το πτυχίο έχει αναγνωρισθεί από το ΔΟΑΤΑΠ, καθώς και άλλοι πτυχιούχοι ΑΕΙ μετά από αιτιολογημένη εισήγηση του διευθυντή Σπουδών και έγκριση από τη-Συνέλευση.

ΙΙ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών φοιτητών που θα επιλεγούν και θα εγγραφούν στο εαρινό εξάμηνο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 στο ΠΜΣ για απόκτηση ΔΜΣ είναι έως και σαράντα (40). Οι υποψήφιοι θα εγγραφούν στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.

III.ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΙΤΛΟΥ

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του τίτλου Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην “Αλγολογία: Αντιμετώπιση Πόνου, Διάγνωση και Θεραπεία-Φαρμακευτικές –Παρεμβατικές και άλλες Τεχνικές” (“MSc in Algology: Pain Management, Diagnosis and Treatment, Pharmacological, Interventional and Other Techniques”) ορίζεται σε τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα και η παρακολοΰδηση είναι υποχρεωτική. Η διδασκαλία των μαδημάτων γίνεται διά ζώσης ενώ δα υπάρχει και η δυνατότητα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αν αυτό καταστεί αναγκαίο. Η παρακολοΰδηση του Προγράμματος για λήψη ΔΜΣ συνεπάγεται καταβολή διδάκτρων από κάδε φοιτητή / τρία για τα λειτουργικά έξοδα που ανέρχονται συνολικά σε τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (4000 €). Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε τέσσερις ισόποσες δόσεις (οι φοιτητές / τριες πρέπει να προσκομίσουν στη Γραμματεία αντίγραφο της σχετικής απόδειξης κατάδεσης), δίδακτρα τα οποία έχουν καταβληδεί δεν επιστρέφοντα. Οι εγγεγραμμένοι στο ΠΜΣ απολαμβάνουν όλων των ευεργετημάτων, τα οποία ορίζει η σχετική με τη φοιτητική ιδιότητα Νομοδεσία.

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του ΠΜΣ, τις οποίες οι υποψήφιες/οι υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν πιστά. Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες καλούνται να επισκέπτονται τους ιστοχώρους του ΠΜΣ: www.algolessons.gr και https://school.med.uoa.gr/ ή www.grpalliative.gr

IV.ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ

Η επιλογή των εισακτέων γίνεται σύμφωνα με το νόμο 4485/2017 και τις προβλέψεις του ΚανονισμούτουΠΜΣ.ΓιατηνεισαγωγήστοΠΜΣθασυνεκτιμηθούνοβαθμόςτουπτυχίου, η επίδοση κατά τη συνέντευξη, η γνώση της αγγλικής γλώσσας, ο βαθμός σε προπτυχιακά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο του ΠΜΣ, οι συστατικές επιστολές, οι δημοσιεύσεις, η ερευνητική δραστηριότητα , η κατοχή δεύτερου πτυχίου Α ́ ή Β ́ κύκλου σπουδών, το σχετικό βιογραφικό σημείωμα, συναφείς γνώσεις καθώς και η συνολική προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προκρίνονται στην αξιολόγηση η προφορική συνέντευξη, ο βαθμός πτυχίου και η γνώση της αγγλικής.

Με βάση τα ανωτέρω κριτήρια, η ΣΕ καταρτίζει τον πίνακα αξιολόγησης των υποψηφίων και τον καταθέτει προς έγκριση στη Συνέλευση της Ιατρικής Σχολής.

Σε περίπτωση μη εγγραφής ενός ή περισσοτέρων φοιτητών, θα κληθούν να εγγραφούν στο ΠΜΣ οι επιλαχόντες, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον εγκεκριμένο πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες θα πρέπει να εγγραφούν στη Γραμματεία του ΠΜΣ εντός τριάντα (30) ημερών από την απόφαση της Συνέλευσης της Ιατρικής Σχολής.

V.ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Έντυπη αίτηση.
 • Αντίγραφο πτυχίου. Επισημαίνεται ότι θα γίνονται αποδεκτές και αιτήσεις που θα συνοδεύονται από δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι αναμένεται η επιτυχής ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών και θα αναφέρονται αναλυτικά τα μαδήματα που εκκρεμούν για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου. Σε αυτή την περίπτωση και εφόσον ο/η υποψήφιος/α γίνει δεκτός/ή στο ΠΜΣ θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση ολοκλήρωσης των σπουδών και το επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου,
 • Βεβαίωση ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ για τους υποψηφίους που προέρχονται από Πανεπιστήμια του εξωτερικού,
 • Πιστοποιητικό συνοπτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών,
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα που θα περιλαμβάνει στοιχεία από τις σπουδές, την ερευνητική ή επαγγελματική δραστηριότητα και τα ενδιαφέροντα του υποψηφίου,
 • Δύο συστατικές επιστολές,
 • Τεκμηρίωση γνώσης μιας ή περισσοτέρων ξένων γλωσσών,
 • Φωτοτυπία δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας η φωτοτυπία διαβατηρίου,
 • Σύντομο σημείωμα που θα αναφέρεται ο λόγος συμμετοχής στο συγκεκριμένο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα.

VI. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά (1 αρχείο σε μορφή pdf) στο email: algologia@med.uoa.gr από 01/09/2022 έως 30/09/2022.

VI.ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

Η ενημέρωση προς τους υποψηφίους για τον καδορισμό της ημερομηνίας και ώρας διενέργειας της συνέντευξης δα γίνεται με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο email που έχουν δηλώσει ως στοιχείο επικοινωνίας στην αίτηση που θα υποβάλλουν (για το λόγο αυτό παρακαλούνται όλοι οι υποψήφιοι να δηλώσουν ορθά και ευανάγνωστα τα στοιχεία επικοινωνίας τους).
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευδύνονται καδημερινά από 9:00 π.μ. έως 12:00 μ.μ. στο 210 7461217 ή αποστέλλοντας σχετικό email στη διεύδυνση algologia@med.uoa.gr

Αθήνα, 01/08/2022

Η Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής και Διευθύντρια του ΠΜΣ

Κ. Θεοδωράκη
Καθηγήτρια Αναισθησιολογίας
Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ