Θεσμός Ακαδημαϊκού Συμβούλου

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΜΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι είναι μέλη του διδακτικού προσωπικού που παρέχουν εξειδικευμένες πληροφορίες στους φοιτητές και αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές καθώς και τις επαγγελματικές προοπτικές.

Με τον Κανονισμό των ΠΜΣ ορίζεται η εκ περιτροπής ανάθεση καθηκόντων Ακαδημαϊκού Συμβούλου σπουδών σε καθηγητές και ρυθμίζονται τα ειδικότερα σχετικά θέματα. Το ρόλο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου μπορεί ν’ αναλάβει κάθε διδάσκων, μέλος ΔΕΠ, του ΠΜΣ ανεξαρτήτως βαθμίδας και θέσης. Οι Ακαδημαϊκοί Σύμβουλοι παρακολουθούν τους φοιτητές τους οποίους αναλαμβάνουν από την αρχή μέχρι το τέλος των σπουδών τους.

Ο θεσμός είναι υποχρεωτικός θεωρώντας ότι θα συμβάλλει σημαντικά στην επιτυχία των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών.

Η παροχή πληροφόρησης από τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο προς τον φοιτητή πραγματοποιείται έπειτα από προκαθορισμένα ραντεβού μεταξύ του Ακαδημαϊκού Συμβούλου και του φοιτητή.

Ανάλογα τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών η Συντονιστική Επιτροπή δύναται να αναθέτει καθήκοντα Ακαδημαϊκού Συμβούλου εκτός των Μελών ΔΕΠ σε μέλη Ε.ΔΙ.Π, Ε.Ε.Π, Ε.Τ.Ε.Π., Διδάκτορες, Ομότιμα ή αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, (αρκεί να είναι διδάσκοντες του ΠΜΣ).

Η Κατανομή των φοιτητών στους Ακαδημαϊκούς Συμβούλους γίνεται με απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να έχει υπό την παρακολούθησή του πάνω από έναν φοιτητή.

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος όταν έρθει σε επαφή με τον φοιτητή θα πρέπει να καταγράψει τα στοιχεία του φοιτητή και ότι άλλο θεωρεί σημαντικό για τον φοιτητή (π.χ. αν έχει κάποια μαθησιακά προβλήματα που θα χρειαστεί να εξεταστεί με κάποιον άλλο τρόπο, κινητικά προβλήματα για να μπορέσει να προτείνει κάποια αίθουσα εύκολης πρόσβασης για τον φοιτητή κ.λπ.).

Το αρχείο κάθε φοιτητή υπόκειται στο Γενικό Κανονισμό περί Προσωπικών Δεδομένων και είναι εμπιστευτικό.

Το έργο του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι συμβουλευτικό και στηρίζει τους φοιτητές στο πρόγραμμα σπουδών τους καθοδηγώντας στο να πετύχουν την επίτευξη των στόχων τους.

Οι φοιτητές θα πρέπει να συζητούν με τον Ακαδημαϊκό Σύμβουλο τους οποιοδήποτε ζήτημα της ακαδημαϊκής ζωής τους απασχολεί, π.χ. προβλήματα με μαθήματα, εργαστήρια, πρακτική άσκηση, θέματα που αφορούν τον κανονισμό σπουδών, επιλογή μαθημάτων, ακόμη και προσωπικές δυσκολίες (οικογενειακά προβλήματα, προβλήματα υγείας) οι οποίες μπορεί να επηρεάζουν τις σπουδές τους. Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος θα προσπαθεί, όσο είναι δυνατόν, να δίνει ή να προτείνει λύσεις στα τυχόν προβλήματα που προκύπτουν.

Επίσης ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος μπορεί να είναι ο πρώτος που θα καλέσει τον φοιτητή αν του ζητηθεί από κάποιον διδάσκοντα και να τον συμβουλεύσει για την απόδοσή του (αν έχει απουσίες ή δεν έχει καλή απόδοση στα μαθήματα κ.λπ.) ή να συζητήσει μαζί του οποιοδήποτε θέμα που μπορεί να δημιουργεί προβλήματα στις σπουδές του (ακόμη και θέματα που μπορεί να προκύπτουν με κάποιον/α διδάσκοντα/ουσα). Επίσης ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και την επαγγελματική αποκατάσταση που επιθυμεί να έχει ο φοιτητής, μπορεί να τον συμβουλεύσει και για το θέμα της διπλωματικής του εργασίας. Επιπλέον μπορεί να τον βοηθήσει και να του υποδείξει επαγγελματικές προοπτικές που μπορεί να έχει στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, ελεύθερο επάγγελμα, ακόμη και για θέσεις εργασίας στο εξωτερικό. Θα μπορεί επίσης να τον ενημερώνει για τις υπηρεσίες που προσφέρει το Πανεπιστήμιο στους μεταπτυχιακούς φοιτητές/τριες (Γραφείο Διεθνών Σχέσεων- Erasmus + , πάσο φοιτητικό κλπ)

Ο Ακαδημαϊκός Σύμβουλος ενός φοιτητή παραμένει ο ίδιος μέχρι το περάτωση των σπουδών του. Η αντικατάσταση του Ακαδημαϊκού Συμβούλου είναι εφικτή αν συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι, μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής.

Η Συνέλευση του Τμήματος όρισε ως Ακαδημαϊκή Σύμβουλο την Επίκουρη Καθηγήτρια κα. Μαρτίνα Ρεκατσίνα. Η επικοινωνία πραγματοποιείται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση: mrekatsina@med.uoa.gr.